Թթուներ՝ անունները, բանաձևերը, թթվային մնացորդի անունները

Այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են ջրածնի մեկ կամ մի քանի ատոմից և թթվային մնացորդից կոչվում են թթուներ:

Ըստ բաղադրության բաժանվում են երկու խմբի՝ անթթվածնավոր և թթվածնավոր:

Անթթվածնավոր Թթվածնավոր
HCl HNO2
HBr HNO3
HJ H2SO3
H2S H2SO4
HF H2CO3
H2SiO3
H3PO4

 

Ըստ հիմնայնության բաժանվում են երկու խմբի՝ միահիմն և երկհիմն կամ բազմահիմն:

Միահիմն Բազմահիմն
HCl H2S
HBr H2SO3
HF H2SO4
HJ H2CO3
HNO2 H2SiO3
HNO3 H3PO4

 

Թթվային մնացորդի օքսիդային աստիճանը կախված է ջրածնի ատոմների թվից:

Անունը Բանաձևը Թթվային մնացորդ
Ֆտորաջրածնական թթու HF F (ֆտորիդ)
Քլորաջրածնական թթու HCl Cl (քլորիդ)
Բրոմաջրածնական թթու HBr Br (բրոմիդ)
Ծծմբաջրածնական թթու H2S S2 (սուլֆիդ)
Յոդաջրածնական թթու HJ I (յոդիդ)
Ազոտական թթու HNO3 NO3 (նիտրատ)
Ազոտային թթու HNO2 NO2 (նիտրիտ)
Ծծմբային թթու H2SO3 SO3 (սուլֆիտ)
Ծծմբական թթու H2SO4 SO4 (սուլֆատ)
ածխաթթու H2CO3 CO2 (կարբոնատ)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s