ՀՀ բնակչությունը

Հայերը պատկանում են այն ազգերի թվին, որոնք սփռված են աշխարհով ﬔկ: Հայաստանի Հանրապետթյան սահմաններից դուրս ապրում են թվով երկու անգամ ավելի հայեր, քան բուն ՀՀ-մ: Աշխարհում հայ բնակչթյան թվաքանակի մասին տվյալները մոտավոր են, քանի, որ առանձին երկրներ պաշտոնական տեղեկթյուններ չեն հրապարակում սեփական բնակչության ազգային կազﬕ վերաբերյալ: Աշխարհում հայերի թիվը գնահատվում է մոտ 10 մլն մարդ, որից ավելի քան 7 մլն-ը ապրում է ՀՀ սահմաններից դուրս, առավելապես Ռուսաստանում, ԱՄՆ-մ, Ֆրանսիայում, Վրաստանում: Կյանքի խաղաղ պայմանները և տնտեսության զարգացումը Արևելյան Հայաստանում 1828-1918 թթ. ապահովել են բնակչթյան կայուն աճ: Դրան հաջորդում է 1918-1920 թթ. բնակչթյան ընդհանուր թվի կտրուկ նվազմը: 1828-1918 թթ. կտրուկ աճ տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանում թուրքական կոտորածներից փրկված հայության ներգաղթի և հաﬔմատաբար բարձր բնական աճի հաշվին: 1918-1920 թթ. շարունակվող պատեազﬕ , թուրքական ներխուժուﬓերի, սովի համաճարակների պատճառով բնակչությունը գրեթե կիսով չափ նվազեց և հասավ 720 հազարի: Բնակչության կայուն աճը վերականգնվել է 1920-1989 թթ., երբ բնակչության ընդհանուր թիվը 720 հազարից հասել է 3,3 միլիոնի: Դա տեղի ունեցավ բարձր բնական աճի ներգաղթի շնորհիվ: 1990-ա կան թվականներին Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական խոր ճգնաժաﬕ պատճառով իջավ բնակչության կենսամակարդակը, նվաճզեց ծնելիությունը, ավելացավ մահացությունը, կտրուկ աճեց արտագաղթը: 2001 թ. մարդահամարի տվյալներով այն կազմում էր 3,2 մլն: ՀՀ բնակչության թվի նվազման ﬕտումը շարունակվում է նաև վերջին տարիներին: 2011 թ. հոկտեմբերին
անցկացված մարդահամարի տվյալներով ՀՀ մշտական բնակչության թիվը
կազմում էր 3,02մլն մարդ, իսկ առկա բնակչության թիվը` 2,88 մլն:
Մոտակա տարիներին բնակչության ծնելիության և դրա հետ կապված բնական
աճի նվազման և արտագաղթի արդի ﬕտուﬓերի պահպանման պայմաններում
ՀՀ բնակչթյան թվի նվազումը կշարնակվի, որն իհարկե չի բխում ﬔր երկրի
սոցիալտնտեսական զարգացման և ռազմաքաղաքական շահերից: Եթե ՀՀ ներկա տարածքի բնակչության թվի փոփոխթյնները հաﬔմատենք աշխարհի բնակչության թվի փոփոխությնների հետ, ապա կստացվի հետևյալ պակերը` 1920-1990 թթ. ՀՀ ներկատարածքի բնակչության թվի աճի տեմպերը բարձր էին աշխարհի բնակչության թվի աճի տեմպերից: Վերջին երկու
տասնամյակներին ՀՀ բնակչության բացարձակ թիվը նվազել է, ﬕնչ դեռ
աշխարհի բնակչության թվի աճի տեմպերը շարունակում են ﬓալ բարձր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s