Բայ։ Բայը՝ խոսքի մաս

Բայեր կոչվում են այն բառերը, որոնք ցույց են տալիս գործողություն և պատասխանում են ի՞նչ անել, ի՞նչ լինել հարցերին։
Բայը ունի երեք ժամանակ՝ ներկա, անցյալ, ապառնի՝ կատարվող, կատարված, կատարվելիք՝ նկարում ենք, երգում էի, խաղալու ենք։
Բայերը լինում են դիմավոր և անդեմ։ Անդեմ բայերը չունեն դեմք, թիվ, ժամանակ և եղանակ ու կոչվոում են դերբայներ։ Օրինակ՝ սովորում, նվագել, պարելու, հասած, երգող։
Դեմք, թիվ, ժամանակ, եղանակ ունեցող բայերը կոչվումմ են դիմավոր բայեր։ Օրինակ՝ սովորում են, նվագել էին, պարելու ենք։
Բայը ունիերեք դեմք՝ առաջին, երկրորդ և երրորդ։ Ունի երկու թիվ՝ եզակի և հոգնակի։ Ունի երեք սեռ՝ ներգործական, կրավորական, չեզոք։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s