Առաջադրանք, մակբայ

Տրված գոյականներից ածանցման միջոցով կազմել մակբայներ։
Հոգի- հոգեպես
դիվանագետ- դիվանագիտորեն
ընկեր- ընկերովին
գազան- գազանաբար
խումբ- խմբովին
եղբայր- եղբայրաբար
վերջ- վերջապես
ազգ- ազգովին
նյութ- նյութապես
գլուխ- գլխովին
բարեկամ- բարեկամաբար

Հետևյալ մակբայները գործածել բայերի հետ։
Ազնվորեն- աշխատել
օրեցօր- աճել
տարեցտարի- զարգանալ
խորապես- մտածել
մեն-մենակ- ապրել
կուզեկուզ- քայլել
հավիտյան- դատապարտվել
բարոյապես- հաղթել
հայրաբար- սիրել
լռելյայն- խորհել
բերնեբերան- հասնել
խումբ- խումբ- լցվել
արագ-արագ- աշխատել
վերջիվերջո- ավարտել
հոտնկայս- աղոթել
ներքուստ- հանգստանալ
նյութապես- ապահովել

Տրված ածականներից ածանցման միջոցով կազմել մակբայներ։
Խորամանկ—խորամանկաբար
խոլ—խոլլաբար
դաժան—դաժանաբար
էական—էականապես
խոնարհ—խոնարհաբար
թեթև—թեթևակի
բարեխիղճ—բարեխղճաբար
մեղմ—մեղմորեն
խիզախ—խիզախաբար
քաջ— քաջաբար

Գրել հինգական տեղի, ժամանակի, ձևի և չափի մակբայ։

տեղի- դեմ դիմաց, դեմ առ դեմ, այլուր, քաղաքից քաղաք, սարեսար
ժամանակի- հիմա, վաղուց, տարեցտարի, հավետ, հուր-հավիտյան
ձևի- լրջորեն, թեթևակի, արագ, քաջաբար, կամաց
չափի- մասսամբ, քիչ, ամբողջությամբ, ընդանհրապես, շատ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s