The internet in my life

In our times the Internet has a huge value in everyone’s life. Now with the help of the Internet you can do absolutely everything. You can study, work, watch videos, pay the bills, communicate with people when they are insanely far away. With the help of the Internet books have passed to the second plan, because now you don’t need to buy or borrow a book, you can enter the name of the book and read it on the Internet. In the past, people had to stand in the queues for a train or airplane ticket, but now you can order a ticket very fast by using an internet. Yes! Internet is endless possibilities, but there is a danger, because there are a lot of viruses, obscene sites, or sites-traps that can unzip personal information. So children can enter the Internet strictly under the guidance of their parents. Internet in my life has just a great place, because at first I’m learning with the help of the Internet and posting posts on my blog, second I like to chat with friends on the Internet. And generally I like to visit social sites, and I have several games that I like to play when I’m bored or when I have free time.

My favorite

http://ww3.safestyle-windows.co.uk/the-secret-door/

Here are the games links.

 

http://www.incredibox.com/

https://geoguessr.com/

https://multator.ru/draw/

http://www.theuselessweb.com/

http://baboon.co.il/mitoza/

http://stars.chromeexperiments.com/

 

 

 

 

Our school web-site.

Everything is written there, how to act to school, how were studying there, all blogs, all names and e-mails of students and students. I think that our site is quite useful, but there are some posts that in my opinion not so necessary to the site. For example, every day there post a plan of the day, it is important I can not say that no, but we have the same every day. Every day they write that the children will come in buses, they write that the lessons will begin, well, it’s obvious. In our site, I consider extremely important the opinion of the students, the orders given by the director. And it’s nice when they report on the birthdays of a teachers. It’s good when we post pictures, commentation of trips. I think outsiders are following our website with interest, because everything written there for example we do every day and what is happening in school now.

 

Blog as an educational tool.

In my opinion it’s a good idea when children have their own blog and can write their own homework. When you are posting some sort of information then every person, regardless of location, can look at this post. If this is your opinion, he can compare yours with him, if this is some kind of scientific text or project, a person can easily learn or explore it. Besides blog is a great way to express your opinion. The blog is useful because notebooks which children work with in other schools can be lost or children simply throw them away, but our blog will always with us, in every situation. I’m updating my blog not every day, it depends how much homework we have. Usually I’m posting once every two or three days. It seems to me that the blog will be useful when a person wants to get a job, because a normal employer will not sit and scroll through the educational notebooks, but if it’s a blog, the employer will just will visit the blog and will see your works in five minutes. The disadvantage of blogs for studying is that a student can copy the information of another, and when you work with notebooks it is impossible. But that’s a only minus of a blog.

Trip to Gyumri 2

We should go to Gyumri with miss Silva. We agreed that at 7:30 pm we should be at the station, because the train will move at 8. Before reaching Gyumri, we sang, danced, played and just talked with each other. when we finally arrived we had to recharge the phone in order to do live. Then  we move on to the main square. On the way we entered  the church “Yot Verq (Seven Wounds)”. Then we decided ti dance in the central square. We were dancing and one of our students was doing live video. And after all these  the most interesting things began. We went to the Museums of Mher Mkrtchyan, Avetik Isahakyan and Havhannes Shiraz. There are very very interesting. We  learned a lot of interesting facts about our legends of art and literature. Then we went to the park. And there we relaxed a little bit. After 30 minutes we went on. We walked slowly to the station and get on our train. After 3  hours we were already in Yerevan. For me, this trip was special because I was on the train for the first time. I can say that I liked traveling by train, it’s sooo interesting. Thank you Mis. Silva for such a great trip!!

 

Facts about Santorini

  • Santorini is an archipelago of five islands that is part of Greece, and is located in the Aegean Sea, in the Mediterranean Sea.

Սանտորինին Հունաստանի մի մասն է կազմում եւ գտնվում է Էգեյան ծովում, Միջերկրական ծովում գտնվող հինգ կղզիների արշիպելագին:

san 1

 

  • ‘Santorini’ is also known as ‘Thera’ and ‘Thira’, while the main island is known by the same name – it was named during the Latin empire after the cathedral Saint Irene, and was originally known in the Greek empire as ‘Kallístē’, ‘Strongýlē’ and ‘Thēra’, although the latter was eventually reinstated officially.

Սանտորինիի անունը հայտնի է նաև «Thera» եւ «Thira» անուններով, մինչդեռ հիմնական կղզին հայտնի է մեկ անունով, այն անվանվել է լատինական կայսրության ժամանակ, Սուրբ Իռեն տաճարից հետո, և սկզբում հայտնի էր հունական կայսրությունում որպես «Կալիս» ‘,’ Strongílē ‘եւ’ Thēra ‘, թեև վերջինս վերջնականապես պաշտոնապես վերականգնվել է:

san2

  • Santorini has a total area of 90.6 square kilometres (35 square miles), with the main island measuring 73 square kilometres (28 square miles), and it has a bus service, a major airline service and two ports for watercraft.

Սանտորինիի ընդհանուր տարածքը կազմում է 90.6 քառակուսի կիլոմետր (35 քառակուսի մղոն), որի հիմնական կղզին չափում է 73 քառակուսի կիլոմետրը (28 քառակուսի մղոն), ունի ավտոբուսային ծառայություն, խոշոր ավիահաղորդակցություն և երկու նավահանգիստներ ջրային համակարգերի համար:

  • The Santorini archipelago was originally a single island which was destroyed, most likely between 1500 BC to 1700 BC, by the devastating Minoan or Thera volcanic eruption, and before its destruction the original island was well populated, and it was rediscovered and resettled after the Bronze Age.

Սանտորինիի արշիպելագը սկզբնապես մի կղզի էր, որը, ամենայն հավանականությամբ, կործանվել է, մ.թ.ա. 1500-ից մինչեւ 1700 թ. Ընկած ժամանակահատվածում: աղետալի Minoan կամ Thera հրաբխային ժայթքման հետևանքով: Մինչ դրա ոչնչացումը բնօրինակ կղզին լավ բնակեցված էր, և այն վերաբացվեց և վերաբնակեցվեց Բրոնզե դարաշրջանից հետո:

 

  • In 2011, Santorini was the home to approximately 15 thousand people, all inhabiting the main island, except for a small population of approximately 150 that live on the island of Therasia.

2011-ին Սանտորինի  մոտավոր բնակչությունը 15 հազար մարդ էր, բոլորը բնակվում էին հիմնական կղզում, բացառությամբ Թերասիայի կղզու վրա ապրող մոտ 150 բնակիչների:

san 3

9 Interesting Facts About Bora Bora

Bora Bora is known as an island paradise to those who visit and know about it. Many tourists go there to enjoy the soft white sand beaches, crystal clear waters, sapphire blue skies. Sometimes that’s all the information you need to travel, but in case you want to know a little more about paradise, here are 10 things you might not have known about Bora Bora.

Ովքեր այցելել են Բորա Բորան նրանց համար հայտնի է որպես դրախտ կղզի: Բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ գնում են այնտեղ, որպեսզի վայելեն փափուկ սպիտակ ավազի լողափերը, բյուրեղյա մաքուր ջրերը, շափյուղա կապույտ երկինքները: Երբեմն դա ամբողջ տեղեկություններն, որոնք դուք պետք է իմանաք ճանապարհորդելու համար, բայց եթե ցանկանում եք իմանալ մի փոքր ավելին դրախտի մասին, ահա այստեղ 10 փաստեր, որոնք դուք չգիտեիք Բորա Բորայի մասին:

#1 Bora Bora is part of France

Բորա Բորան Ֆրանսիայի մի մասն է

view from helicopter at mount otemanu at bora bora island

Bora Bora is a tropical island in French Polynesia (more commonly known as Tahiti) which is made up of 118 islands that are divided into five groups. The volcanic Society Islands in the middle South Pacific Ocean is where you’ll find Bora Bora, halfway between Australia and the USA.

Բորա Բորան արևադարձային կղզի է ֆրանսիական Պոլինեզիաում (ավելի հայտնի է որպես Թաիթի), որը բաղկացած է 118 կղզիներից, որոնք բաժանված են հինգ խմբերի: Խաղաղ օվկիանոսի կղզիները՝ Հարավային հարավային օվկիանոսում, որտեղ դուք կգտնեք Բորա Բորան, կիսով չափ Ավստրալիայի և ԱՄՆ-ի միջև:

#2 There is no ‘B’ in the entire Tahitian Language

The island was named Pora Pora, which means “first born” by the original Polynesian settlers that inhabited the islands.  However, the first European settlers to visit the island misheard and believed the natives had said Bora Bora and that is the name it goes by today!

Տեղի բնակիչները կղզին կոչել են Պորա Պորա, որը նշանակում է «առաջին ծնված»:  Այնուամենայնիվ եվրոպայից եկած առաջին բնակիչները, ովքեր այցելեցին կղզի՝ հավատացին, որ բնիկները ասում էին Բորա Բորա և դա հիմա այն անվանումն է, որը օգտագործվում է այսօր:

#3 It is a pest free zone

Դա վնասատուների ազատ գոտի է

Bora Bora is a pest free space; not only the island of Bora Bora but all of French Polynesia is poisonous snake and insect free

Բորա Բորան վնասատուների ազատ տարածություն է և ոչ միայն Բորա Բորայի կղզին, այլև ամբողջ Ֆրանսիական Պոլինեզիան տունավոր օձերի և միջատների ազատ գոտի է:

#4 Bora Bora is known as the ‘Romantic Island’

Բորա Բորան ճանաչված է որպես ռոմանտիկ կղզի

Source

Because of its amazing beauty and isolation, it is a hugely popular place for couples and honeymooners. Just 19 km north of Bora Bora, by helicopter or boat, you can take a ride to Tūpai (also called Motu Iti), which is a coral reef formation that looks like a heart!  This magical piece of nature is 11 km in area and is totally gorgeous!

Իր զարմանահրաշ գեղեցկության եւ մեկուսացման շնորհիվ դա զույգերի եւ նորապսակների բավականին սիրված վայր է: Բորա Բորաի 19 կմ հյուսիսում՝ ուղղաթիռով կամ նավով, կարող եք գնալ դեպի մի  ուղևորություն՝ Tūpai (նաև կոչվում Motu Iti), որը մարալային ռեֆի ձևավորում ունի, որը նման է սրտի: Այս կախարդական մասնիկը բնության զբաղեցնում է 11 կմ տարածք և ամբողջովին հիանալի է:

#5 Flowers can be used to show your relationship status

Ծաղիկները կարող են օգտագործվել, որ ցույց տան ձեր հարաբերությունների կարգավիճակը

A flower placed on your left ear is a signal that a female has a special someone in her life.  On the other hand, if you place a flower on your right ear, it means a female is single and ready to mingle. This can also attract some male attention from Bora Bora natives and they will indulge girls with flirtations. Half of the population of Bora Bora is below 20 years. Expect to see many beautiful people enjoying the sun on the beaches.

Ձախ ականջի վրա տեղադրված ծաղիկն ազդանշան է, որ կինն իր կյանքում ունի յուրահատուկ մարդ: Եթե դուք ծաղիկը դնեք աջ ականջի վրա դա կնշանակի, որ դուք ազատ եք և պատրաստ եք հարաբերությունների: Սա կարող է նաև ներգրավել որոշ տղամարդկանց ուշադրությունը՝ Բորա Բորայի բնիկներից եւ նրանք կզվարճացնեն աղջիկներին իրենց զուգընկերոջ հետ: Բորա Բորայի բնակչության կեսը ցածր է 20 տարեկանից: Ակնկալիր տեսնել շատ գեղեցիկ մարդիկ, որոնք վայելում են արևի շողերը լողափի վրա:

#6 There is no public transit in Bora Bora

Բորա Բորաում չկա հասարակական տրանսպորտ

Bora Bora is a tiny island made up of 3 villages: Anau, Faanui and Vaitape. There are fewer than 9,000 permanent residents! That means the entire population of Bora Bora can sit in the Louis Armstrong Stadium in New York and there’d still be seats free! This little island, which has a total area of 29.3 km, is so small that there are no forms of public transit. If you plan to visit, be prepared to either walk, or rent a car, bike or two seater buggy.

Բորա Բորան փոքրիկ կղզի է, որը բաղկացած է 3 գյուղից՝ Անաու, Ֆաանուի և Վեյթապա: Կան ավելի քան 9,000 մշտական բնակիչներ: Դա նշանակում է, որ Բորա Բորայի ամբողջ բնակչությունը կարող է նստել Նյու Յորքի՝ Լուի Արմսթրոնգի մարզադաշտում և այնտեղ դեռ ազատ տեղեր կմնան: Այս փոքրիկ կղզին, որն ունի 29,3 կմ ընդհանուր տարածք, այնքան փոքր է, որ հանրային տարանցման ձևեր չկան: Եթե դուք մտադիր եք այցելել, պատրաստվեք քայլելուն, կամ պատվիրեք մեքենա, հեծանիվ կամ երկու նստատեղիով մեքենա:

 

#7 The best beach in the world

Լավագույն լողափը աշխարհում

In 2013, CNN did an article on the World’s 100 best beaches – Matira Beach in Bora Bora made the top 10! The soft white sands and calm waters claimed spot number 8 on the list and is described as a beach that is ‘a little too perfect to be believable.’

2013-ին CNN- ը հոդված է հրապարակել աշխարհի 100 ամենալավ լողափերը: Բորա Բորայի Մատիրա լողափը, լավագույն 10-երի մեջ էր: Փափուկ սպիտակ ավազներն ու հանգիստ ջրերը զբաղեցրին թիվ 8 համարը և նկարագրվեց որպես լողափ, որը «մի փոքր կատարյալ է հավատալու համար»:

#8 Tattooing is a sacred art in Bora Bora

Տատու անելը սուրբ գործ է Բորա Բորաում

Source

The art of tattoos is believed to have come from the two sons of the God of creation, Ta’aroa. Tattoos are considered a sign of beauty and were used to show ones position in society and has seen a resurgence in Bora Bora.

Դաջվածքների արվեստը, հավանաբար, եկել է արարչագործության Աստծո որդուց`Թեքաա: Դաջվածքները համարվում են գեղեցկության նշան և օգտագործվում են հասարակության մեջ իրենց դիրքորոշումը ցույց տալու և Բորա Բորայի վերածնունդը տեսելու համար:

#9 Bora Bora is a Hollywood destination

Բորա Բորան հոլիվուդյան վայր է

Bora Bora may be out of reach to many of us right now, but you can get glimpses of it in film and televisions. Couples Retreat, the 2009 romantic movie starring Vince Vaughn and Kristen Bell was filmed at the St. Regis Resort. The Bachelorette season finale starting Ali Fedotowsky was filmed at the Hilton Bora Bora Nui, the same place Keeping up with the Kardashians shot 3 episodes of season 6 while on the island.

Բորա Բորան կարող է հենց հիմա մեզանից շատերին հասնելի չլինի, բայց դուք կարող եք ստանալ այդ պատկերացումները ֆիլմում և հեռուստատեսությունում: Couples Retreat, ռեժիսոր Vince Vaughn և Kristen Bell- ի ռոմանտիկ ֆիլմը նկարահանվել է Ստ. Ռեգիս հանգստավայրում: The Bachelorette սեզոնի եզրափակիչ փուլը սկսեց Ալի Ֆեդոտովսկին նկարահանվել է Hilton Bora Bora Nui- ում, նույն տեղում:

Trip to Gyumri

Trip to Gyumri.
Date` 30.03.2018
Road

gyumri 1gyumri 2gyumri 3

 Gyumri railway

The railway junction of Gyumri is the oldest and the largest one in Armenia. It was formed in 1897. The first railway link to Alexandropol-Gyumri that connected the city with Tbilisi was completed in 1899. The rail line was then extended from Alexandropol to Yerevan (in 1902), Kars (in 1902), Jolfa (in 1906), and Tabriz. As a result, Alexandropol became an important rail hub. As of 2013, the Gyumri railway station operates regular trips to Yerevan and Batumi. The South Caucasus Railway, is the current operator of the railway sector in Armenia.

800px-Gyumru_erkatuxi_01

Trip to Sevan

Trip to Sevan. Lake Sevan in Armenia: It is located in Gegharkunik province, about 1900 meters above sea level. You will walk along the shore of the lake. Also you will try and appreciate the national dishes. If you go in the summer, in July, August that will be the perfect weather for swimming.

e-mail

Hello I am Nika Poghosyan. RecentIy went to the store «Natural food». I had to buy milk and cookies. I bought good cookies. Then I asked the seller to give me fresh mlik. But he gave me an expired milk. When I said that this is expired, I do not want this, he said that there is no more. I said ok and went away. Dear owner of the shop, your service quality is very law, your workers are too bad. Please do something for it.

Sport centres in our school

I love my school for many reasons and one of them is that we have many sports clubs. We have table tennis, basketball, football, volleyball, ect. I’m a professional tennis player and the sports is means a lot of for me. At the last school where I studied didn’t paid so much attention for sports. Usually boys played football and the girls just sat and didn’t do anything. I love all kinds of sports, I like swimming, athletics, basketball, ect. but as a lesson I’ve chosen volleyball. I have chosen that one because I have always wanted to learn how to play but never did it. There were times when I was lazy or I just forgot. Аnd when with friends or with relatives we went to a country side house or just for a rest, I always felt bad for myself because I could not play. So I decided to learn to play volleyball. We have a cool team, a great couch and our lessons are passing flawless. All my friends are in the same team so I don’t feel lonely there. I have been playing for four or five months and I feel progress. Now I know if I  go to rest with friends I can easily play with them.