Բնակչություն

ՀՀ մարզերը դասավորել ըստ բնակչության խտության նվազման:frngrk

ՀՀ բնակչությունը

Հայերը պատկանում են այն ազգերի թվին, որոնք սփռված են աշխարհով ﬔկ: Հայաստանի Հանրապետթյան սահմաններից դուրս ապրում են թվով երկու անգամ ավելի հայեր, քան բուն ՀՀ-մ: Աշխարհում հայ բնակչթյան թվաքանակի մասին տվյալները մոտավոր են, քանի, որ առանձին երկրներ պաշտոնական տեղեկթյուններ չեն հրապարակում սեփական բնակչության ազգային կազﬕ վերաբերյալ: Աշխարհում հայերի թիվը գնահատվում է մոտ 10 մլն մարդ, որից ավելի քան 7 մլն-ը ապրում է ՀՀ սահմաններից դուրս, առավելապես Ռուսաստանում, ԱՄՆ-մ, Ֆրանսիայում, Վրաստանում: Կյանքի խաղաղ պայմանները և տնտեսության զարգացումը Արևելյան Հայաստանում 1828-1918 թթ. ապահովել են բնակչթյան կայուն աճ: Դրան հաջորդում է 1918-1920 թթ. բնակչթյան ընդհանուր թվի կտրուկ նվազմը: 1828-1918 թթ. կտրուկ աճ տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանում թուրքական կոտորածներից փրկված հայության ներգաղթի և հաﬔմատաբար բարձր բնական աճի հաշվին: 1918-1920 թթ. շարունակվող պատեազﬕ , թուրքական ներխուժուﬓերի, սովի համաճարակների պատճառով բնակչությունը գրեթե կիսով չափ նվազեց և հասավ 720 հազարի: Բնակչության կայուն աճը վերականգնվել է 1920-1989 թթ., երբ բնակչության ընդհանուր թիվը 720 հազարից հասել է 3,3 միլիոնի: Դա տեղի ունեցավ բարձր բնական աճի ներգաղթի շնորհիվ: 1990-ա կան թվականներին Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական խոր ճգնաժաﬕ պատճառով իջավ բնակչության կենսամակարդակը, նվաճզեց ծնելիությունը, ավելացավ մահացությունը, կտրուկ աճեց արտագաղթը: 2001 թ. մարդահամարի տվյալներով այն կազմում էր 3,2 մլն: ՀՀ բնակչության թվի նվազման ﬕտումը շարունակվում է նաև վերջին տարիներին: 2011 թ. հոկտեմբերին
անցկացված մարդահամարի տվյալներով ՀՀ մշտական բնակչության թիվը
կազմում էր 3,02մլն մարդ, իսկ առկա բնակչության թիվը` 2,88 մլն:
Մոտակա տարիներին բնակչության ծնելիության և դրա հետ կապված բնական
աճի նվազման և արտագաղթի արդի ﬕտուﬓերի պահպանման պայմաններում
ՀՀ բնակչթյան թվի նվազումը կշարնակվի, որն իհարկե չի բխում ﬔր երկրի
սոցիալտնտեսական զարգացման և ռազմաքաղաքական շահերից: Եթե ՀՀ ներկա տարածքի բնակչության թվի փոփոխթյնները հաﬔմատենք աշխարհի բնակչության թվի փոփոխությնների հետ, ապա կստացվի հետևյալ պակերը` 1920-1990 թթ. ՀՀ ներկատարածքի բնակչության թվի աճի տեմպերը բարձր էին աշխարհի բնակչության թվի աճի տեմպերից: Վերջին երկու
տասնամյակներին ՀՀ բնակչության բացարձակ թիվը նվազել է, ﬕնչ դեռ
աշխարհի բնակչության թվի աճի տեմպերը շարունակում են ﬓալ բարձր:

Տուրիզմը Հայաստանում

Տուրիզմը Հայաստանում երկրի տնտեսության ճյուղերից մեկն է։ Հայաստան այցելող զբոսաշրջիկների թիվը 2013 թվականից հատել է 1 միլիոնի սահմանագիծը։ 2016 թվականի ընթացքում, չնայած ներքին ու արտաքին լուրջ խնդիրներին, Հայաստանում զբոսաշրջությունը ոչ միայն չնվազեց, այլև նախորդ տարվա համեմատ ավելացավ մոտ 6 %-ով՝ հասնելով 1,26 միլիոնի։ Զբոսաշրջիկները իրենց հանգիստն անցկացնում են մայրաքաղաք Երևանում, որտեղ կենտրոնացած են հյուրանոցների ու զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների զգալի մասը, ինչպես նաև՝ Երևանից դուրս գտնվող լեռնային բնակավայրերում՝ Ջերմուկում, Ծաղկաձորում, Դիլիջանում և այլուր՝ պարբերաբար այցելություններ կատարելով նաև Հայաստանի պատմամշակութային վայրեր ու բնության հուշարձաններ։ Ինչպես զբոսաշրջիկների, այնպես էլ տեղացիների համար բավականին գրավիչ են ոչ միայն Հայաստանի տարբեր տեսարժան վայրեր դասական ուղևորությունները, այլև արշավային տուրիզմի գրեթե բոլոր տեսակները, այդ թվում՝ քայլարշավ, լեռնագնացություն, քարանձավախուզություն և այլն:

894915

 

ՀՀ սննդի արդյունաբերությունը

1.Որո՞նք են տվյալ ճյուղի զարգացման նախադրյալները և խոչնդոտները.

Զարգացման նախադրյալներ

1.Հային բնորոշ և ավանդական ոլորտ է:Հայերը այդ ոլորով զբաղվում են հին ժամանակներից:

2.Բնակլիմայական բարենպաստ պայմաններ կան ոլորտի զարգացման համար:

3.Միջազգային մակարդակում մասնագետների առկայություն:ՈՒնենք միջազգային մակարդակի մասնագետներ:

Խոչնդոտներ

1.Հարևան երկրների շրջափակում:Շրջապատված ենք թշնամի երկրներով և չենք կարողանում լիարժեք ապրանք ներմուծենք և արտահանենք:

2.Կառավարությունը չի պայմանավորվում այլ երկրների հետ նոր առևտրական պայմանգրեր կնքելու համար:

2.Զարգացման ի՞նչ պատմություն է անցել տնտեսության տվյալ ճյուղը.

ԽՍՀՄ-ի փլուզման նախաշեմին ճյուղը միավորել է 200-ից ավելի ձեռնարկություններ և տվել ՀՀ արդյունաբերության համախառն արտադրանքի ընդհանուր ծավալի 18,8 %-ը ։ 1995 թվականից սննդի արդյունաբերությունը ՀՀ արդյունաբերության առաջատար ճյուղերից է, որին բաժին է ընկնում համախառն արդյունաբերական արտադրանքի 37 %-ը։ Ճյուղը միավորում է գինու-կոնյակի, հանքային ջրերի, ալրաղաց, կաթնամթերքի , մրգի և բանջարեղենի, պահածոների, ծխախոտի, մսամթերքի, ձկնեղենի արտադրության հարյուրավոր խոշոր, միջին ու մանր ձեռնարկություններ։Արդյունաբերության գինեգործությունը Հայաստանում սկզբնավորվել է 20-րդ դարի 2-րդ կեսին։ Ներկայումս հանրապետության գինու-կոնյակի արդյունաբերությունը միավորում է գինենյութի, գինիների, օղու և կոնյակի արտադրության մի քանի տասնյակ ձեռնարկություններ։  Կոնյակներն ու գինիները միջազգային համտեսներում և ցուցահանդեսներում նվաճել են բազմաթիվ ոսկե ու արծաթե մեդալներ

3.Ի՞նչ դեր ունի տվյալ ճյուղը ՀՀ-ի համար.

ՈՒնի կարևոր նշանակություն Հայաստանի տնտեսության համար:Արտահանման առաջիններից է Զբաղվածության % ամենաբարձրն է Հայաստանում:Զբոսաշրջությանկարևորագույն ճյուղերից մեկն է:Հայաստանում այդ ճյուղը ունի մեծ պոտենցիալ:Ճանաչում ունի արտերկրում(գինի,կոնյակ,պահածոներ):red-wine-bottles-wallpaper-1

4.Ի՞նչ կապ ունի տվյալ ճյուղը տնտեսության այլ ճյուղերի հետ.

Լայն կիրառվում է բարձր տեխնոլոգիաներում (համակարգիչներ,թվային սարքավորումներ):Կիրառվում է տրանսպորտային համակարգը(երկաթ գիծ,բեռնափոխադրում):Օգտագործվում է արդյունաբերական սարքավորումներ(հաստոցներ):ՈՒնի էներգիայի լայն սպառում:Կապ ունի ֆինանսաբանկային ոլորտի հետ(ներդրումներ,գյուղատնտեսական վարկեր,լիզինգ):

5.Ինչպե՞ս եք պատկերացնում տվյալ ճյուղի զարգացման հեռանկարը.

Ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը կբարձրաձնի արտադրանքի որակը և քանակը՝կհասցնի այն միջազգային մակարդակի:Քաղաքատնտեսական կապերը կգտնեն սպառման նոր շուկաներ:

article_5186fa629dc70f2aadef9c7807508125

ՀՀ աշխարհագրական դիրքը

Ուրվագծային կամ թվային քարտեզի վրա նշել ՀՀ հարևան երկրներն ու նրանց հետ ունեցած ՀՀ սահմանների երկարությունը:

https://maphub.net/nikapogh/map

Թվային քարտեզի վրա նշել ՀՀ տարածքի հեռավորությունը (ուղիղ գծով) Սև ծովից, Միջերկրական ծովից, Կասպից ծովից և Պարսից ծոցից:

https://maphub.net/nikapogh/map-2

Բնութագրեք ՀՀ աշխարհագրական դիրքը դիտարկելով այն տնտեսական, քաղաքական և կլիմայական տեսանկյուններից:

ՀՀ աշխարհագրական դիրքը տնտեսական և քաղաքական առումով վատն է, որովհետև չունի ելք դեպի ծով, ունի ընդհամենը 4 հարակից երկիր, որոնցից 2-ը թշնամի են:

Կլիմայական տեսանկյուից ՀՀ աշխարհագրական դիրքը բարենպաստ է: Այն լեռնային երկիր է և այնտեղ ամռանը շատ շոգ չի, իսկ ձմռանը շատ ցուրտ:

Նշեք 5 երկիր, որոնց աշխարհագրական դիրքը նման է ՀՀ աշխարհագրական դիրքին:

Շվեցարիա, Չեխիա, Ավստրիա, Բելառուս, Մոլդովա.